Еко Орочено штедење

 

Преку еко орочениот депозит заштедените средства се слеваат во фонд наменет за пласман на кредити со повластена каматна стапка  кои подржуваат проекти во доменот на Енергетската Ефикаснсот, намалена емисија на ЦО2 како и заштита на животната средина.

Главните карактеристики на еко орочен депозит се исти како и за Стандардниот орочен депозит, со единствена разлика што кај овој тип на депозити не е можна понуда на преференцијана каматна стапка

Што добивате доколку ги орочите своите пари со орочениот депозит од ПроКредит Банка?

 • Можност да ги орочите Вашите средства во денари или евра

 • Можност да одберете фиксна и загарантирана каматна стапка до крајот на периодот на орочување.

 • Сигурно место за Вашиот депозит во Германска Банка

 • Доколку средствата Ви се потребни пред рокот на доспевање, можете предвремено да ги разорочите, со што добивате камата по видување 

 • Можност да оставите позитивно влијание на животната средина

Како се користат средствата од ЕКО Орочениот Депозит?

 

Како да ги орочите Вашите средства во ПроКредит Банка?

Со документ за лична идентификација (лична карта или пасош) обратете се во која било експозитура на ПроКредит Банка (погледни мапа на експозитури на ПроКредит Банка)

 • За информации обратете се во Контакт центарот на 02/2446 000 или info@procreditbank.com.mk

Дали Вашите заштеди се сигурни?

ПроКредит Банка е банка со доминантен германски капитал и гарантира сигурност на вложените средства од страна на штедачите

ПроКредит Банка ги осигурува депозитите на своите штедачи во Фондот за осигурување на депозити. Фондот ги обештетува осигурените депозити по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на  решението. Во износот се пресметува главнината на депозитот, договорената пресметана и пропишана камата и непристигнатата камата до денот на решението, а обештетувањето на денарските и девизните депозити се врши во денари.

15.12.2018
 • EUR 61,30 61,4950 61,80
 • USD 53,25 54,4927 55,25
 • CHF 53,30 54,6428 55,90
 • GBP 67,10 68,4495 69,50
 • CNY 6,05 7,8961 8,05