Извештаи и податоци

ИЗВЕШТAИ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА ДЕН 30.06.2017 ГОДИНА

(податоците се објавени на ден 21.07.2017)