Извештаи и податоци

Корпоративни информации

Износ на почетниот каитал кој е запишан во Централниот регистар

908.713.200 МКД 


Вкупен износ на сопствени средства - основен капитал (исклучени субординирани обврски и хибридни инструменти) со 30/06/2018

2.550.469 илјади МКД

Вкупен износ на сопствени средства со 30/06/2018

3.042.420 илјади МКД

Адекватност на капиталот со 30/06/2018

14.91%