Банка за мојот бизнис

За кого

мали и средни претпријатија

Намена

купување и изградба на деловен простор (рефинансирање на кредити искористени за купување и изградба на деловен простор )

Валута

ЕУР

Рок на отплата

до 180 месеци

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

до 6 месеци

Учество во инвестицијата

15%

Начин на отплата

месечни рати

Годишна каматна стапка

од 6,5%

Обезбедување

недвижниот имот предмет на купопродажба или друг недвижен имот

Потребна документација за апликација

лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 6 месеци

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Цел на кредитот

купување на магацински простор

Износ

100.000 ЕУР

Валута

ЕУР

Рок на отплата

180 месеци

Годишна каматна стапка

6,5%

Месечна рата (главница и камата)

871 ЕУР

Калкулатор за кредити

24.04.2017
  • EUR 61,35 61,525 61,80
  • USD 0 57,5107 0
  • CHF 0 57,6077 0
  • GBP 0 73,489 0