PERSONA FIZIKË

Për kë

persona fizikë, pranues të rrogës/pensionit në ProCredit Bankë

Destinimi

për likuiditet afatshkurtër

Shuma

deri në 3 rroga ose

Valuta

MKD

Afati i kthimit

dderi në 12 muaj

Minimum përvojë

3 muaj

Grejs periudhë

/

Pjesëmarrje në investim

/

Mënyra të shpagimit

-paguhet vetëm interesi i pjesës së shfrytëzuar për secilin muaj

-pjesa kryesore kthehet sipas mundësive Tuaja, por jo më vonë nga dita e arritjes

Shkallë fikse vjetore e interesit

11.25%

Sigurim

 /

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim

letërnjoftimi i kredikërkuesit

LARTËSIA E INTERESIT VARET NGA DISA INDIKATORË SI SHUMA E KREDISË, PERIUDHA E KTHIMIT DHE LLOJI I SIGURIMIT

                                                            

 

 
20.02.2017
  • EUR 61,35 61,4964 61,80
  • USD 0 57,7431 0
  • CHF 0 57,8137 0
  • GBP 0 71,741 0