Каде одат Вашите заштеди

Во месецот на штедење Октомври, за граѓаните се актуелни понудите за штедење од банките, но дали некој се запрашува за тоа каде се пласираат парите оставени во банка?
 
Како германска банка, која се раководи по принципите на одговорно банкарство, ПроКредит Банка покренува едукативна aкција со цел да ги информира граѓаните за тоа како една банка ги користи средствата кои се депонираат од населението? 
 
Знаеме дека со орочување пари во банка, се добива камата, а банката работи со нив и ги инвестира. Тие пари не седат заклучени во сефовите, тоа би било не-ефикасно, туку се користат за пласмани во форма на кредити и инвестиции за најразлични намени.
 
ПроКредит отворено зборува за својот пример: Граѓаните имаат право да знаат каде и во кои индустрии се пласираат нивните пари. ПроКредит ги вложува депозитите од граѓаните  во развој на македонската економија. 
95% од кредитното портфолио на ПроКредит Банка е пласирано во бизнис кредити за малите и средни претпријатија во Македонија, во инвестиции за развој на производствените компании, трговијата, енергетско ефикасните проекти, агро секторот и слично.
 
Позади секој одобрен кредит стои детална анализа на бизнисот и кредитоспособноста на претпријатието кое се кредитира. ПроКредит не кредитира ризички инвестиции, како и проекти со кои и се наштетува на животната средина, не инвестира во шпекулативни акции и не финансира политички тела во земјата. 
Кредитното портфолио на ПроКредит Банка е неколку пати подобро во однос на банкарскиот сектор во Македонија и има само 2,37% нафункционални кредити. Како резултат на ниското ризично портфолио, ПроКредит Банка е сигурен избор за заштедите на населението.
 
ПроКредит Банка активно поттикнува култура на штедење и во понудите нема комплицирани депозитни производи кои се тешко разбирливи како функционираат и кои се тешко споредливи со останатите банки. Во Прокредит Банка постои традиционален и безбеден начин на креирање заштеди со транспарентни периоди и јасно утврдени каматни стапки.
 
Како уникатен начин за штедење единствено во ПроКредит може да штедите на  штедна сметка, која овозможува пристап заштедите во секое време, преку картичка на банкомат. Граѓаните може да депонираат дополнителни средства или да повлекуваат  заштеди кога и да им затреба, а добиваат камата на остатокот на износот на штедната сметка. Постои можност и за орочување на заштедите и тоа дури до 5 години.
 
Голем дел од кредитното портфолио на ПроКредит Банка е поддржано од депозитите на населението. На тој начин Вашата заштеда расте и истовремено придонесувате за развој на бизнисите во Македонија.