Банка за мојот агро бизнис

За кого

индивидуални земјоделски производители и претпријатија кои извршуваат земјоделска дејност

Намена

инвестиции во основни средства за земјоделството: земјоделско земјиште, изградба/реконструкција на објекти за земјоделска дејност, набавка на нова или половна механизација, проширување на стадо

Износ

за физички лица: од 5.000 до 50.000 ЕУР

за правни лица: од 5.000 до 250.000 ЕУР

Валута

МКД / ЕУР

Рок на отплата

60 месеци за МКД и 96 месеци за ЕУР

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

До 12 месеци

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

месечни, квартални, полугодишни и годишни рати со можност за нееднаков план на отплата

Годишна фиксна каматна стапка

од 7,5%

Обезбедување

гарант - сопственикот на бизнисот, подвижни предмети или недвижен имот

Потребна документација за апликација

- за апликант правно лице: лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 6 месеци
- за апликант физичко лице: лична карта

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Цел на кредитот

набавка на добиток

Износ

20.000 ЕУР

Валута

ЕУР

Рок на отплата

48

Годишна каматна стапка

7,5%

Месечна рата (главница и камата)

484 ЕУР

Калкулатор за кредити

24.04.2017
  • EUR 61,35 61,525 61,80
  • USD 0 57,5107 0
  • CHF 0 57,6077 0
  • GBP 0 73,489 0