НЕНАМЕНСКИ КРЕДИТ СО ОДЛИЧНИ УСЛОВИ!

Реновирајте го Вашиот дом, купете енергетско ефикасни апарати за домаќинство, нов автомобил или остварете една од Вашите долго планирани инвестиции!

slika
  • 6% фиксна каматна стапка
  • 5 години рок на отплата
  • 1% провизија при исплата и
  • 0% сопствено учество

АПЛИКАЦИЈА ЗА КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Оставете ни Ваш контакт и очекувајте го нашиот повик со цел да Ви помогнеме при избор на најсоодветен кредитен производ за Вашите потреби

Износот на кредитот може да биде од 10.000 – 30.000 ЕУР

Согласност за правилата и условите Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривичнаодговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за кредит за инвестиции. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката.

Кредит за инвестиции Валута Максимален износ на кредит Максимален Рок Годишна каматна стапка
  Номинална камата СВТ
МКД/ЕУР 1.800.000 ден / 30.000 еур 5 години 6.00% 6.71%
Предности
On-line апликација и обработка на барањето
Одговор на барање за 1 ден од комплетирање на документацијата
Инвестициониот кредит е ненаменски кредит за сите инвестиции во едно домаќинство, со фиксна каматна стапка за целиот период.
Провизии 
Провизија за исплата  1% или мин. 4.500 ден.
Апликација за кредит 850 ден.
  Провизија за предвремена отплата без провизија
  Обезбедување Административна забрана од клиент/ Административна забрана од гарант/ Солемизиран договор