mastercard debit
 
Една универзална картичка за сите Ваши потреби!
 
УЖИВАЈТЕ ВО СЛЕДНИВЕ ПОВОЛНОСТИ
  • Мултивалутна картичка поврзана со Вашите сметки во МКД и ЕУР

  • Плаќајте на сите ПОС терминали насекаде во светот и купувајте и резервирајте патувања преку интернет

  • Бесплатна уплата и исплата на готовина и во нашите 24/7 Зони

  • 3 пати месечно бесплатни исплати на готовина од сите банкомати на други банки во земјата

  • Kористете ја мрежата на MasterCard банкоматите низ светот (види ценовник)

  • 3D технологија за сигурност

  • Дневен лимит на картичка за повлекување на готовина – 62.000 МКД

  • Број на трансакции на АТМ на дневно ниво – 10 трансакции

  • Бесконтактно плаќање на ПОС терминали до 2.000 МКД

АПЛИКАЦИЈА ЗА MASTERCARD DEBIT

Внесете ги Вашите податоци со печатни латинични букви

 

Картичките на ПроКредит Банка се мултивалутни и може да се поврзат со една сметка во МКД и една сметка во ЕУР. Вие одбирате една главна сметка која е поврзана со платежните операции на пос терминалите во земјата и странство, а пристап до средствата на другата сметка имате на банкоматите на ПроКредит Банка во склоп на зоните 24/7 и на е-банкарство

Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за апликација за картичка. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката