ЕЕ за Бизниси

ПОГОЛЕМА ЕФИКАСНОСТ ЗА ВАШИОТ БИЗНИС

Трошоците во работењето се ставка која ниту еден претприемач не може да ја занемари. Растот на цените на енергенсите е тренд кој сигурно ќе се задржи и во иднина. Како одговор на зголемувањата на цените, кои мерки ги преземавте? Сте размислиле ли за инвестиција која ќе Ви помогне за намалување на Вашите трошоци, поголема ефикасност во работењето, поефикасно користење на енергијата или користење на енергија од алтернативни извори?

 

ИНВЕСТИРАЈТЕ СО ЕКО КРЕДИТ

Ако Вашата инвестиција придонесува за користење на енергијата на поефикасен начин, за помала емисија на CO2 во атмосферата или користење на енергија од обновливи извори, истата можете да ја финансирате со ЕКО кредит од ПроКредит Банка по поволни услови. Нашите Советници за клиенти ќе Ви дадат финансиски совет за Вашите планирани инвестиции во енергетска ефикасност. 

 

КОИ СЕ ПРЕДНОСТИТЕ ЗА ВАШИОТ БИЗНИС

 

• Ги намалувате и оптимизирате трошоците во Вашето работење;

• Поефикасно ја користите енергијата;

• Ја зголемувате Вашата конкурентност;

• Користите кредит со поволни каматни стапки.

 

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ВАШАТА ИНВЕСТИЦИЈА МОЖЕ ДА JA ФИНАНСИРАТЕ СО ЕКО КРЕДИТ

 

ее за биниси