Еко кредити

За кого сертифицирани мали и средни претпријатија
Намена нови машини, купување или изградба на објект и додатни инвестиции во бизнисот
Валута МКД/ЕУР
Рок на отплата до 120 месеци за фиксни средства; до 36 месеци за обртни средства
Минимум искуство 12 месеци
Грејс период до 12 месеци
Учество во инвестицијата /
Начин на отплата месечни рати
Годишна каматна стапка од 5,25% - оваа каматна е за 0,25%пониска од стандардната каматна стапка за бизнис кредити
Обезбедување подвижни предмети или недвижен имот
Потребна документација за апликациј лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 3 месеци
ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 

ПРИМЕР
Цел на кредитот

набавка на машина (инвестиција во фиксни средства)

Износ 100.000 ЕУР
Валута

ЕУР

Рок на отплата 120 месеци
Годишна каматна стапка

4,5%

Месечна рата (главница и камата) 1.036 ЕУР