Капитал и средства на банката

Износ на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистар

908,713,200 МКД

Вкупен износ на сопствени средства - основен капитал (исклучени субординирани обврски и хибридни инструменти) со 30/06/2021

2,913,446 илјади МКД

Вкупен износ на сопствени средства со 30/06/2021

4,085,651 илјади МКД

Адекватност на капиталот со 30/06/2021

15.84%