КРЕДИТНА ЛИНИЈА

За кого мали и средни претпријатија
Намена

премостување на краткорочен ликвидносен јаз помеѓу набавка на стоки и наплата на фактури

Валута МКД/ЕУР
Рок на отплата

до 12 месеци

Минимум искуство 12 месеци
Грејс период

/

Учество во инвестицијата /
Начин на отплата - главницата се враќа според можностите на компанијата, но не подоцна од денот на доспевање
Годишна фиксна каматна стапка од 5,5%
Обезбедување подвижни предмети или недвижен имот
Потребна документација за апликација лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 3 месеци
ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 

ПРИМЕР
Износ 15.000.000 МКД
Валута МКД
Рок на отплата 12 месеци
Годишна каматна стапка 5,5%
Месечна рата (главница и камата) флексибилно