Обртни средства

За кого мали и средни претпријатија
Намена набавка на репроматеријали, обртни средства и др.
Валута МКД/ЕУР
Рок на отплата до 36 месеци
Минимум искуство 12 месеци
Грејс период /
Учество во инвестицијата /
Начин на отплата месечни рати
Годишна каматна стапка од 4,75%
Обезбедување подвижни предмети или недвижен имот
Потребна документација за апликациј лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 3 месеци
ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 

ПРИМЕР
Цел на кредитот набавка на репроматеријали
Износ 5.000.000 МКД
Валута МКД
Рок на отплата 36 месеци
Годишна каматна стапка

5.5%

Месечна рата (главница и камата) 150.980 MKД