Орочено Штедење

Со ороченото штедење имате можност  да го орочите Вишокот ликвидни средства по фиксна каматна стапка.

Орочете ги вишокот на ликвидни средтва од Вашиот бизнис и уживајте во голем број на предности:

  • Заработите најатрактивна камата за временскиот период кога тие средтва не Ви се потребни Вам или на Вашиот бизнис
  • Сигурност и безбедност на Вашите заштеди
  • Доколку средствата Ви се потребни пред рокот на доспевање, можете предвремено да ги разорочите, со што добивате камата по видување 

За повеќе детали и информации контактирајте го Вашиот бизнис советник за клиенти или нашите советници на 02/2446 000/ mkd.info@procredit-group.com 

ПроКредит Банка е дел од интернационална групација на банки, банка со 100% германски капитал и гарантира сигурност на вложените средства од страна на штедачите. Дополнително, ПроКредит Банка ги осигурува депозитите на своите штедачи во Фондот за осигурување на депозити.