Стартап компании-Фонд за иновации

Специјална понуда за соработка со новоосновани и активни компании, корисници на услуги на Фондот Иновации и Технолошки развој

ПроКредит Македонија е развојно-ориентирана банка специјализирана во банкарска услуга за правни лица. Единствена Германска банка во Македонија, која работи согласно модерни, западно-европски стандарди. Комплетно автоматизиран платен промет преку современо електронско банкарство и достапни 24/7
Зони во рамките на филијалите. Воспоставувањето на деловнен однос е онлајн преку следниот линк

Концентрирани сме во регионот на Југо-Источна Европа и ја нудиме можноста за вмрежување на контакти од целиот регион кој го покриваме.

ЗА НОВООСНОВАНИ И АКТИВНИ КОМПАНИИ

Најповолна камата на позитивно салдо
на трансакциска сметка
(каматата се пресметува на дневно салдо, а се исплаќа месечно)

  • МКД 0,5%
  •  ЕУР 0,3%

Пакет банкарски услуги вклучени во месечната провизија

  • Личен советник за бизнис клиенти
  •  Сметка за кофинансирање
  •  Е-банкарство
  •  МasterCard Business картички бесплатни за првата година
  •  Потврди-конфирмации за трети лица
  •  Издавање бонитет, доставување на информација до УЈП

 

 

Месечна провизија

Првите 6 месеци

без провизија

потоа

500 МКД

Домашен платен промет преку е-банкарство

Интерни плаќања

0 МКД

13 МКД (до 10h)

 

КИБС плаќања

20 МКД (10-12h)

25 МКД (12-14h)

МИПС плаќања

110 МКД

ProPay (ПроКредит Група)

2,5 ЕУР

Трансфери со BEN, SHA

9 ЕУР

Трансфери со OUR

25 ЕУР

Приливи (BEN,SHA,OUR)

0 ЕУР

Месечна провизија

за активни девизни сметки (вкупно, не по сметка)

300 МКД

 

 

ЗА АКТИВНИ КОМПАНИИ

 

Кредитни продукти

Преференцијална каматна стапка

До 30.000 еур со меница

Одлука за максимум 5 дена